Ráiteas Straitéise 2011 - 2014

Iarratas ar Aighneachtaí

Tá pleananna leagtha amach i gClár an Rialtais le hathrú radacach a dhéanamh sa chóras sláinte agus beidh ról lárnach ag an Roinn Sláinte chun é sin a chur i gcrích. Sé ról na Roinne ná tacaíocht a sholáthar don Aire agus d'Airí Stáit maidir le beartas, feidhmíocht, reachtaíocht, pleanáil agus rialachas, d'fhonn caighdeán ard agus éifeachtach a chinntiú ar sheachadadh seirbhísí sláinte agus sóisialta laistigh de na hacmhainní atá ar fáil agus de réir polasaithe an Rialtais. Ní mór é seo a dhéanamh ar bhealach a thugann rochtain chothrom do dhaoine ar sheirbhísí agus ar thacaíochtaí eile a shásaíonn a gcuid riachtanas.

Mar a éilítear faoin Acht um Bhainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997, tá ár Ráiteas Straitéise á ullmhú againn um an dtréimhse 2011 - 2014 agus ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do pháirtithe leasmhara a gcuid tuairimí ar an gcruth agus ar an ábhar gur chóir a bheith sa Straitéis a sholáthar dúinn. Leagfaidh an Ráiteas amach ár spriocanna agus ár gcuspóirí ardleibhéil chomh maith leis na straitéisí a úsáidfear chun iad a bhaint amach. Tabharfaidh an Ráiteas eolas freisin maidir leis an gcaoi a dhéanfaimid monatóireacht ar dhul chun cinn i mbaint amach ár spriocanna trí aschuir intomhaiste, torthaí agus táscairí feidhmíochta. Tá seans ann freisin go ndéanfaimid teagmháil go díreach le roinnt páirtithe leasmhara d'fhonn spreagadh a thabhairt dóibh aighneachtaí a sholáthar.

Aighneachtaí

Ba chóir aighneachtaí i scríbhinn (b’fhearr linn iad a fháil i bhformáid leictreonach) a bheith marcáilte go soiléir "Ráiteas Straitéise 2011-2014" agus a sheoladh isteach roimh 22 Iúil, 2011 chuig:

Ms Helen Matthews
Aonad Tacaíochta Gnó
An Roinn Sláinte
Teach Haícín
Baile Átha Cliath 2

r-phost: strategy@health.gov.ie

Saoráil Faisnéise

Tabhair faoi deara go bhfuil sé i gceist againn gach aighneacht a ghlacaimid a chur ar fáil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus dá bhí sin beidh siad á bhfoilsiú againn ar ár láithreán gréasáin tar éis foilseachán an Ráitis Straitéise.

Relevant Documents

Doiciméid Ábhartha 2011